Historic Podillya

This project presents the place names (settlements, castles, hydronyms) identified up to date in the territory of historical Podillya in the Late Middle Age. Podillya emerges as a region of Ukrainian lands in mid-14th century. Its first Christian rulers are Koriatovych (Lithuanian – Karijotaičiai) brothers from the Gediminas dynasty. After conquering Tartar leaders in the battle on Syni Vody, the brothers were able to found a separate principality. As a result of struggle among the Polish Crown and the Great Lithuanian Principality in the 1430s, the historical Podillya was divided in two parts: the Western one known as Podillya voivodeship under the Polish Crown from 1434, and the Eastern one known as Bratslav region (Ukrainian – Bratslavschyna) or Eastern Podillya under the Great Lithuanian Commonwealth. Information about each identified place name includes historical name, modern-day Ukrainian name, English transliteration of modern name, year or period of the first mention, and first county affiliation of this or that settlement in the Late Middle Age. The electronic map traces the dynamics of the identified place names mentioning in the written records.

Open the web map

ukraine vilage

Історичне Поділля у пізньому Середньовіччі

Цей проект представляє усі на цей час ідентифіковані топоніми (населені пункти, замки, гідроніми) на території історичного Поділля у пізньому Середньовіччі. Поділля як регіон виникає на українських землях у середині XIV ст. Його першими християнськими володарями стають брати Коріатовичі (представники роду Ґедиміна). Перемога над татарськими зверхниками під Синіми Водами відкрила їм шлях до створення удільного князівства. Боротьба Польського королівства та Великого князівства Литовського за українські землі призвели у 1430-х роках до поділу історичного Поділля на дві частини: західну – власне Подільське воєводство від 1434 р. у складі Корони польської - та східну – Брацлавщину або Східне Поділля у Великому князівстві Литовському. Інформація про кожен ідентифікований топонім включає історичну назву, сучасну українську назву, англійську траслітерацію сучасної назви, рік (або перід) першої згадки та першу повітову приналежність того чи того населеного пункту у пізньому Середньовіччі. Елекстронна версія карти дозволяє побачити динаміку появи у джерелах ідентифікованих топонімів.

Відкрийте веб-карту